info@makelaarsien.nl 088 - 400 7400 mijn account
Zelf huis verkopen met NVM makelaar woning aanmelden

Algemene voorwaarden

>82

Artikel 1. NVM

1. Op al onze werkzaamheden zijn de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM van toepassing. Deze voorwaarden zijn te downloaden via de link die onderaan deze pagina is opgenomen.

2. Indien de voorwaarden van Makelaar Sien afwijken van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM, dan gelden de voorwaarden van Makelaar Sien.

De definities en begrippen als genoemd in de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM (artikel 2) zijn overeenkomstig van toepassing op deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2. Opdracht

1. Tussen Makelaar Sien en de consument is er sprake van een overeenkomst zodra opdrachtgever de opdracht digitaal, of op schriftelijke wijze aan Makelaar Sien verstrekt. Hieronder wordt verstaan, het op de website van Makelaar Sien invullen van het aanmeldformulier op de pagina “woning aanmelden” en het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

2. Zodra de opdrachtgever de overeengekomen courtage heeft betaald, wordt de opdracht uitdrukkelijk aanvaard door Makelaar Sien.

3. Voordat de opdrachtgever de opdracht definitief verstrekt, zorgt Makelaar Sien dat de opdrachtgever op deze Algemene Voorwaarden is gewezen.

4. De consument verklaart door het geven van de opdracht bevoegd te zijn de onroerende zaak te verkopen en te leveren. Indien de consument handelt uit naam van derden dan stelt hij het schriftelijke volmacht beschikbaar aan Makelaar Sien.

 

Artikel 3. Omschrijving van de opdracht

De dienstverlening van Makelaar Sien omvat de volgende zaken:

1. De minimaal verplichte onderdelen van artikel 11 van de Algemene Consumentenvoorwaarden van de NVM.

2. Opname van de onroerende zaak en het afgeven van een schriftelijke indicatie van de verkoopwaarde en een vraagprijsadvies. De consument bepaalt zelf de vraagprijs.

3. Professioneel laten fotograferen van de onroerende zaak.

4. Bij het Uitgebreid + pakket: laten inmeten van de onroerende zaak en het laten opmaken van digitale plattegronden (2D en 3D).

5. Bij het Uitgebreid + pakket: het laten opmaken van een video en 360 graden foto’s van de onroerende zaak.

6. Bij het Uitgebreid + pakket: het plaatsen van de bovengenoemde media bij de woningadvertentie op Funda (presentatiepakket) voor een periode van 12 maanden. Na 12 maanden kan de consument het presentatiepakket op Funda voor 12 maanden verlengen voor een bedrag zoals genoemd in artikel 4.

7. Het verwerken van de gegevens van de onroerende zaak in het NVM uitwisselingssysteem.

8. Het vermelden van de gegevens van de onroerende zaak, zoals aangeleverd door de consument, op Funda, Jaap.nl, Huislijn.nl en makelaarsien.nl.

9. Het toesturen van 2 verkoopbord (V-borden voor op het raam).

10. Het aanmaken van een brochure (.pdf) van de onroerende zaak.

11. Het verschaffen van toegang tot het online klantendossier.

12. Aanbieden van bezoekersstatistieken van Funda.

13. Het verschaffen van informatie over de onroerende zaak aan geïnteresseerden zodra deze zich bij Makelaar Sien melden.

14. Het doorgeven van de gegevens van geïnteresseerden/ kijkers aan de consument. Zodat consument contact kan opnemen met de geïnteresseerden/ kijkers.

15. Beschikbaar stellen van de extra promotie mogelijkheden bij de verkoop van de onroerende zaak.

16. Adviseren tijdens de verkoopprocedure.

17. Aanpassen van verkoopomschrijving of vraagprijs naar wens van de consument.

18. Voeren van onderhandelingen namens de consument en het mondeling sluiten van een koopovereenkomst, met toestemming van de consument.

19. Het opmaken van de koopovereenkomst.

 

De dienstverlening van Makelaar Sien bestaat uit deeldiensten, zoals in de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM genoemd. Er is geen sprake van een volledige Opdracht tot Dienstverlening. Andere diensten dan genoemd in bovenstaande opsomming behoren niet tot de opdracht zoals verstrekt aan Makelaar Sien. Indien de consument gebruik wenst te maken van extra diensten en/of leveringen dan worden de in artikel 4 genoemde kosten in rekening gebracht.

              

De werkzaamheden die niet onder de dienstverlening van Makelaar Sien vallen zijn:

het opmaken van de omschrijving van de onroerende zaak, het rondleiden van kijkers door de onroerende zaak, aanwezigheid bij de ondertekening van de koopovereenkomst, aanwezigheid bij de eindinspectie voor de eigendomsoverdracht van de onroerende zaak, aanwezigheid bij de eigendomsoverdracht door de notaris.

Indien er voor de consument verplichtingen bestaan ten opzichte van derden, dan dient de consument deze verplichtingen zelf af te wikkelen, bij voorkeur voordat de onroerende zaak via Makelaar Sien wordt aangeboden. Met verplichtingen ten opzichte van derden wordt onder andere een koopoptie of een voorkeursrecht van koop bedoeld.

 

Het is toegestaan voor de consument om zelfstandig activiteiten uit te voeren die binnen de werkzaamheden van Makelaar Sien vallen. Deze zelfstandig uitgevoerde activiteiten en de gevolgen hiervan komen volledig voor rekening en risico van de consument zelf. Het zelfstandig uitvoeren van (een deel van) de diensten van Makelaar Sien geeft geen aanleiding tot het matigen, crediteren of retourneren van reeds betaalde kosten of nog verschuldigde kosten.

 

Artikel 4. Honorarium en kosten

Het honorarium van Makelaar Sien bedraagt €750,- (Uitgebreid pakket), of €1.075,- (Uitgebreid + pakket).

 

De tarieven van de overige diensten en leveringen van Makelaar Sien bedragen:

1. Funda presentatiepakket (bij Uitgebreid + na de 1e 12 maanden): €110,-

2. Recreatiewoning op Funda: €60,-

3. Extra te koop raambord: €30,-

4. Te koop tuinbord: €125,-

5. Funda toppositie (1 week): €65,-

6. Funda toppositie (1 maand): €125,-

7. Funda promolabel (1 maand): €70,-

8. Funda woning in beeld (1 maand/ 1 provincie): €220,-

9. Funda woning in beeld (1 maand/ 2 provincies): €320,-

10. Funda woning in beeld (1 maand/ 3 provincies): €350,-

11. Funda woning in beeld (1 maand/ landelijk): €550,-

12. Woningpromotie via Facebook: €50,-

13. Opmaak 2D/3D plattegronden en plaatsing Funda (incl. bij Uitgebreid + pakket): €155,-

14. Opmaak woningvideo en plaatsing Funda (incl. bij Uitgebreid + pakket): €155,-

15. Opmaak virtuele tour en plaatsing Funda (incl. bij Uitgebreid + pakket): €155,-

 

Zodra er een afspraak met de fotograaf is ingepland kan deze afspraak tot 2 dagen voor de afspraak kosteloos worden verzet. Daarna kost het verzetten van de afspraak een bedrag van €65,-.

 

Bovengenoemde tarieven van de overige diensten en leveringen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Omdat Makelaar Sien afhankelijk is van tarieven van leveranciers kan Makelaar Sien de prijzen eenmaal per jaar wijzigen. Alle genoemde bedragen zijn inclusief Btw.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Makelaar Sien en haar medewerkers is beperkt tot het totaalbedrag van de vergoedingen die de opdrachtgever uit hoofde van de opdracht aan Makelaar Sien verschuldigd is, althans tot het maximumbedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Makelaar Sien zal worden uitgekeerd.

 

Artikel 6. Duur van de opdracht

De opdracht geldt in beginsel voor onbepaalde tijd. De opdracht kan door de consument beëindigd worden. Bij beëindiging heeft de consument geen recht op teruggaaf van reeds betaalde gelden dan wel het niet betalen van reeds verstrekte diensten en/of leveringen. Makelaar Sien kan de opdracht zonder teruggaaf van reeds betaalde gelden beëindigen conform artikel 6 van de Algemene voorwaarden NVM.

 

Artikel 7. Einde van de opdracht

Bij intrekking van de opdracht is de consument geen aanvullende vergoeding aan Makelaar Sien verschuldigd boven het reeds betaalde honorarium en eventueel extra betaalde kosten.

Ongeacht de reden van beëindiging van de opdracht zal Makelaar Sien de door de consument verschuldigde kosten en/of reeds betaalde bedragen in geen geval matigen, crediteren of retourneren.

 

Artikel 8. Verplichtingen van de consument

1. De consument is verplicht om informatie over de onroerende zaak zo volledig en duidelijk mogelijk aan te leveren. De consument blijft zelf aansprakelijk voor de aangeleverde gegevens.

2. De consument vrijwaart de makelaar van iedere aansprakelijkheid voor onjuiste informatie die al dan niet bewust door de consument aan de makelaar wordt aangeleverd.

3. De consument verplicht zich alle relevante gegevens met betrekking tot de onroerende zaak aan Makelaar Sien en aan de koper te melden.

4. De consument is verplicht alle informatie over de onroerende zaak die via Makelaar Sien beschikbaar wordt gesteld aan derden op juistheid te controleren. De gevolgen van onjuiste informatie in de uitingen over de onroerende zaak komen voor rekening en risico van de consument.

 

Artikel 9. Betalingen

Betaling voor de dienstverlening van Makelaar Sien dient te geschieden alvorens de opdracht uitgevoerd zal worden. De onroerende zaak wordt aangemeld op diverse woningwebsites zodra de betaling door Makelaar Sien is ontvangen. Het niet aanmelden van de onroerende zaak, omdat de betaling door de consument niet is voldaan, biedt geen grond voor wanprestatie of schadevergoeding. De verplichting tot volledige betaling blijft bestaan. Indien Makelaar Sien de onroerende zaak geheel of gedeeltelijk van een internetsite haalt als gevolg van het niet betalen van een dienst, dan is dit geen wanprestatie en kan dit geen schadevergoeding in welke zin dan ook tot gevolg hebben.

Indien Makelaar Sien bij het incasseren van een betaling kosten moet maken, dan komen deze kosten volledig voor rekening van de consument.

 

Artikel 10. Publiciteit

De consument stemt er mee in dat Makelaar Sien de onroerende zaak publiceert, dan wel voor reclamedoeleinden gebruikt. Enige schade veroorzaakt hierdoor bij de consument geeft geen recht op enigerlei schadevergoeding.

Indien andere websites dan www.funda.nl, www.jaap.nl, www.huislijn.nl en www.makelaarsien.nl de informatie van de onroerende zaak overnemen dan geschiedt dit zonder toestemming van Makelaar Sien. Makelaar Sien is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het overnemen en/of publiceren van de gegevens van de onroerende zaak.

 

Algemene Voorwaarden NVM

Download hier de algemene voorwaarden van de NVM.

Artikel 1. NVM

1. Op al onze werkzaamheden zijn de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM van toepassing. Deze voorwaarden zijn te downloaden via de link die onderaan deze pagina is opgenomen.

2. Indien de voorwaarden van Makelaar Sien afwijken van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM, dan gelden de voorwaarden van Makelaar Sien.

De definities en begrippen als genoemd in de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM (artikel 2) zijn overeenkomstig van toepassing op deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2. Opdracht

1. Tussen Makelaar Sien en de consument is er sprake van een overeenkomst zodra opdrachtgever de opdracht digitaal, of op schriftelijke wijze aan Makelaar Sien verstrekt. Hieronder wordt verstaan, het op de website van Makelaar Sien invullen van het aanmeldformulier op de pagina “woning aanmelden” en het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

2. Zodra de opdrachtgever de overeengekomen courtage heeft betaald, wordt de opdracht uitdrukkelijk aanvaard door Makelaar Sien.

3. Voordat de opdrachtgever de opdracht definitief verstrekt, zorgt Makelaar Sien dat de opdrachtgever op deze Algemene Voorwaarden is gewezen.

4. De consument verklaart door het geven van de opdracht bevoegd te zijn de onroerende zaak te verkopen en te leveren. Indien de consument handelt uit naam van derden dan stelt hij het schriftelijke volmacht beschikbaar aan Makelaar Sien.

 

Artikel 3. Omschrijving van de opdracht

De dienstverlening van Makelaar Sien omvat de volgende zaken:

1. De minimaal verplichte onderdelen van artikel 11 van de Algemene Consumentenvoorwaarden van de NVM.

2. Opname van de onroerende zaak en het afgeven van een schriftelijke indicatie van de verkoopwaarde en een vraagprijsadvies. De consument bepaalt zelf de vraagprijs.

3. Professioneel laten fotograferen van de onroerende zaak.

4. Bij het Uitgebreid + pakket: laten inmeten van de onroerende zaak en het laten opmaken van digitale plattegronden (2D en 3D).

5. Bij het Uitgebreid + pakket: het laten opmaken van een video en 360 graden foto’s van de onroerende zaak.

6. Bij het Uitgebreid + pakket: het plaatsen van de bovengenoemde media bij de woningadvertentie op Funda (presentatiepakket) voor een periode van 12 maanden. Na 12 maanden kan de consument het presentatiepakket op Funda voor 12 maanden verlengen voor een bedrag zoals genoemd in artikel 4.

7. Het verwerken van de gegevens van de onroerende zaak in het NVM uitwisselingssysteem.

8. Het vermelden van de gegevens van de onroerende zaak, zoals aangeleverd door de consument, op Funda, Jaap.nl, Huislijn.nl en makelaarsien.nl.

9. Het toesturen van 2 verkoopbord (V-borden voor op het raam).

10. Het aanmaken van een brochure (.pdf) van de onroerende zaak.

11. Het verschaffen van toegang tot het online klantendossier.

12. Aanbieden van bezoekersstatistieken van Funda.

13. Het verschaffen van informatie over de onroerende zaak aan geïnteresseerden zodra deze zich bij Makelaar Sien melden.

14. Het doorgeven van de gegevens van geïnteresseerden/ kijkers aan de consument. Zodat consument contact kan opnemen met de geïnteresseerden/ kijkers.

15. Beschikbaar stellen van de extra promotie mogelijkheden bij de verkoop van de onroerende zaak.

16. Adviseren tijdens de verkoopprocedure.

17. Aanpassen van verkoopomschrijving of vraagprijs naar wens van de consument.

18. Voeren van onderhandelingen namens de consument en het mondeling sluiten van een koopovereenkomst, met toestemming van de consument.

19. Het opmaken van de koopovereenkomst.

 

De dienstverlening van Makelaar Sien bestaat uit deeldiensten, zoals in de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM genoemd. Er is geen sprake van een volledige Opdracht tot Dienstverlening. Andere diensten dan genoemd in bovenstaande opsomming behoren niet tot de opdracht zoals verstrekt aan Makelaar Sien. Indien de consument gebruik wenst te maken van extra diensten en/of leveringen dan worden de in artikel 4 genoemde kosten in rekening gebracht.

              

De werkzaamheden die niet onder de dienstverlening van Makelaar Sien vallen zijn:

het opmaken van de omschrijving van de onroerende zaak, het rondleiden van kijkers door de onroerende zaak, aanwezigheid bij de ondertekening van de koopovereenkomst, aanwezigheid bij de eindinspectie voor de eigendomsoverdracht van de onroerende zaak, aanwezigheid bij de eigendomsoverdracht door de notaris.

Indien er voor de consument verplichtingen bestaan ten opzichte van derden, dan dient de consument deze verplichtingen zelf af te wikkelen, bij voorkeur voordat de onroerende zaak via Makelaar Sien wordt aangeboden. Met verplichtingen ten opzichte van derden wordt onder andere een koopoptie of een voorkeursrecht van koop bedoeld.

 

Het is toegestaan voor de consument om zelfstandig activiteiten uit te voeren die binnen de werkzaamheden van Makelaar Sien vallen. Deze zelfstandig uitgevoerde activiteiten en de gevolgen hiervan komen volledig voor rekening en risico van de consument zelf. Het zelfstandig uitvoeren van (een deel van) de diensten van Makelaar Sien geeft geen aanleiding tot het matigen, crediteren of retourneren van reeds betaalde kosten of nog verschuldigde kosten.

 

Artikel 4. Honorarium en kosten

Het honorarium van Makelaar Sien bedraagt €750,- (Uitgebreid pakket), of €1.075,- (Uitgebreid + pakket).

 

De tarieven van de overige diensten en leveringen van Makelaar Sien bedragen:

1. Funda presentatiepakket (bij Uitgebreid + na de 1e 12 maanden): €110,-

2. Recreatiewoning op Funda: €60,-

3. Extra te koop raambord: €30,-

4. Te koop tuinbord: €125,-

5. Funda toppositie (1 week): €65,-

6. Funda toppositie (1 maand): €125,-

7. Funda promolabel (1 maand): €70,-

8. Funda woning in beeld (1 maand/ 1 provincie): €220,-

9. Funda woning in beeld (1 maand/ 2 provincies): €320,-

10. Funda woning in beeld (1 maand/ 3 provincies): €350,-

11. Funda woning in beeld (1 maand/ landelijk): €550,-

12. Woningpromotie via Facebook: €50,-

13. Opmaak 2D/3D plattegronden en plaatsing Funda (incl. bij Uitgebreid + pakket): €155,-

14. Opmaak woningvideo en plaatsing Funda (incl. bij Uitgebreid + pakket): €155,-

15. Opmaak virtuele tour en plaatsing Funda (incl. bij Uitgebreid + pakket): €155,-

 

Zodra er een afspraak met de fotograaf is ingepland kan deze afspraak tot 2 dagen voor de afspraak kosteloos worden verzet. Daarna kost het verzetten van de afspraak een bedrag van €65,-.

 

Bovengenoemde tarieven van de overige diensten en leveringen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Omdat Makelaar Sien afhankelijk is van tarieven van leveranciers kan Makelaar Sien de prijzen eenmaal per jaar wijzigen. Alle genoemde bedragen zijn inclusief Btw.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Makelaar Sien en haar medewerkers is beperkt tot het totaalbedrag van de vergoedingen die de opdrachtgever uit hoofde van de opdracht aan Makelaar Sien verschuldigd is, althans tot het maximumbedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Makelaar Sien zal worden uitgekeerd.

 

Artikel 6. Duur van de opdracht

De opdracht geldt in beginsel voor onbepaalde tijd. De opdracht kan door de consument beëindigd worden. Bij beëindiging heeft de consument geen recht op teruggaaf van reeds betaalde gelden dan wel het niet betalen van reeds verstrekte diensten en/of leveringen. Makelaar Sien kan de opdracht zonder teruggaaf van reeds betaalde gelden beëindigen conform artikel 6 van de Algemene voorwaarden NVM.

 

Artikel 7. Einde van de opdracht

Bij intrekking van de opdracht is de consument geen aanvullende vergoeding aan Makelaar Sien verschuldigd boven het reeds betaalde honorarium en eventueel extra betaalde kosten.

Ongeacht de reden van beëindiging van de opdracht zal Makelaar Sien de door de consument verschuldigde kosten en/of reeds betaalde bedragen in geen geval matigen, crediteren of retourneren.

 

Artikel 8. Verplichtingen van de consument

1. De consument is verplicht om informatie over de onroerende zaak zo volledig en duidelijk mogelijk aan te leveren. De consument blijft zelf aansprakelijk voor de aangeleverde gegevens.

2. De consument vrijwaart de makelaar van iedere aansprakelijkheid voor onjuiste informatie die al dan niet bewust door de consument aan de makelaar wordt aangeleverd.

3. De consument verplicht zich alle relevante gegevens met betrekking tot de onroerende zaak aan Makelaar Sien en aan de koper te melden.

4. De consument is verplicht alle informatie over de onroerende zaak die via Makelaar Sien beschikbaar wordt gesteld aan derden op juistheid te controleren. De gevolgen van onjuiste informatie in de uitingen over de onroerende zaak komen voor rekening en risico van de consument.

 

Artikel 9. Betalingen

Betaling voor de dienstverlening van Makelaar Sien dient te geschieden alvorens de opdracht uitgevoerd zal worden. De onroerende zaak wordt aangemeld op diverse woningwebsites zodra de betaling door Makelaar Sien is ontvangen. Het niet aanmelden van de onroerende zaak, omdat de betaling door de consument niet is voldaan, biedt geen grond voor wanprestatie of schadevergoeding. De verplichting tot volledige betaling blijft bestaan. Indien Makelaar Sien de onroerende zaak geheel of gedeeltelijk van een internetsite haalt als gevolg van het niet betalen van een dienst, dan is dit geen wanprestatie en kan dit geen schadevergoeding in welke zin dan ook tot gevolg hebben.

Indien Makelaar Sien bij het incasseren van een betaling kosten moet maken, dan komen deze kosten volledig voor rekening van de consument.

 

Artikel 10. Publiciteit

De consument stemt er mee in dat Makelaar Sien de onroerende zaak publiceert, dan wel voor reclamedoeleinden gebruikt. Enige schade veroorzaakt hierdoor bij de consument geeft geen recht op enigerlei schadevergoeding.

Indien andere websites dan www.funda.nl, www.jaap.nl, www.huislijn.nl en www.makelaarsien.nl de informatie van de onroerende zaak overnemen dan geschiedt dit zonder toestemming van Makelaar Sien. Makelaar Sien is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het overnemen en/of publiceren van de gegevens van de onroerende zaak.

 

Algemene Voorwaarden NVM

Download hier de algemene voorwaarden van de NVM.